VÅRTBÆREKRAFTSANSVAR

Vi har et ansvar

Stort sett all aktivitet genererer utslipp. Gyros ansvar er å finne gode, utslippsreduserende løsninger som er enklefor kunden å velge. Derfor skal bærekraft være en integrert del av vår arbeidsprosess.

Dette skal vi oppnå gjennom måling av utslipp, smart ressursbruk, tilrettelegging av bærekraftsrutiner for de ansatte og tett samarbeid med våre leverandører. Det innebærer at vi må utfordre oss selv, våre kunder og leverandører. Vi erkjenner at ulike prosjekter har ulike forutsetninger og dermed også ulikt potensiale for utslippsreduksjon. Men vi tror og mener at måling av utslippsdrivere og tilhørende oppfølging av tiltak gir en bevisstgjøring som vil påvirke utslippene i riktig retning.

Verktøyene vi bruker

I dette arbeidet bruker vi noen verktøy. Gyro har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2017 og kan nå også sertifisere grønne konferanser og grønne arrangementer i Miljøfyrtårnstandarden. I 2022 ble vi medlem av Green Producers Club og er i gang med å bruke verktøyet Green Producers Tool til å måle CO2-utslipp i våre produksjoner.

Basert på utslippsdata fra prosjekter i 2023, har vi satt et reduksjonsmål på 10 % for 2024 på standard event (de eventene vi gjør mest av).

Disse verktøyene gir oss kunnskap om hvor de største utslippsdriverne er, og de hjelper oss med å gjøre målrettede tiltak og skape mer bevisstgjøring knyttet til ulike valg. Dette skal vi gjøre i samråd med kunder og leverandører for å bidra til reduserte utslipp. 

I Gyro har vi utviklet et verktøy som vi kaller GO Zero.  Det er en konkurranse som utfordrer kundene til å spare inn CO2 på individuelt nivå. Det kan brukes opp mot eventer eller som frittstående kampanjer. Målet er å bevisstgjøre om eget avtrykk og å inspirere til varig endring. Go Zero har vunnet flere priser.

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

Vi har valgt å jobbe overordnet mot to av FNs bærekraftsmål. Vi mener at bærekraftsmål 12 og 17 er de mest bransjerelevante og at det er innenfor disse målene vårt bidrag til bærekraftig utvikling er størst.

Bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon. «Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser». (Forente Nasjoner) Smart ressursbruk skal være førende for alle våre innkjøp av varer og tjenester. Vi skal levere skreddersøm med god ressursutnyttelse og høy gjenbruksgrad.

Bærekraftsmål 17. Samarbeid for å nå målene. «Det handler om hvordan de foregående målene kan realiseres gjennom å vekke til live et globalt partnerskap for bærekraftig utvikling». (Forente Nasjoner) 

For at Gyro skal lykkes med å jobbe godt med bærekraftsmål 12, forutsetter det at man får med kunder, leverandører og andre relevante interessenter på arbeidet. Derfor passerdisse to målene også godt sammen. Aktører i bransjen er på ulike måter avhengige av hverandre og samarbeid vil gjøre det mulig å nå målene. Medlemskap i Green Producers Club og tettere dialog med kunder og leverandører er en viktig del av dette. Vi er optimistiske til at samarbeid kan legge grunnlaget for en ny bærekraftig bransjestandard.

Slik jobber vi med transport og innkjøp

Transport Det etterstrebes å legge samlinger til naturlige knutepunkt som krever minst mulig reise og øker mulighetene for å benytte kollektivtransport. Vi utfordrer kundene våre til å velge tog/buss fremfor fly og velge lokasjoner som muliggjør dette. Størstedelen av våre eksterne møter foregår digitalt. Vi jobber også med digitale sendinger og hybridsendinger som reduserer transport.

Innkjøp Vi etterstreber å kunne tilby kundene våre de mest bærekraftige produktene og tjenestene. Dette gjelder både for valg av lokasjon, mulighet for gjenbruk, flerfunksjonalitet og holdbarhet. Det betyr å ha fokus på å bruke gjenbrukbare produkter, forsøke å unngå alt som er til engangsbruk og å kutte unødvendige innkjøp. Så langt det lar seg gjøre, prioriterer vi også leverandører og samarbeidspartnere som har fokus på bærekraft og har en miljøsertifisering.

Innenfor teknisk rigg og scene ser vi etter gode løsninger med bærekraftige materialer som har flere funksjoner, er gjenbrukbare og krever mindre transport. Dessuten søker vi digitale løsninger som kan erstatte konvensjonelle metoder der det kreves produksjon av nytt materiell.

Innenfor mat og catering rådgir vi kundene til å velge lokal mat, mat i sesong, økologisk, Fair Trade og MSC-merket fisk, samtidig som vi anbefaler å begrense kjøtt og heller tilby gode vegetaralternativer. Matsvinn er et stort problem som vi prøver å redusere gjennom tilpassede menyer.

Miljøfyrtrårn

Resultater og statistikk fra Miljøfyrtårnrapportering kan ses her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/151192

GYRO AS // NORWAY // WE TURN MOMENTS INTO MOMENTUM

Contacts