Åpenhetsloven

Rett til informasjon ifølge åpenhetsloven:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse rettighetene.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Et krav om informasjon kan avslås dersom:

1. Kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder 2. Kravet er åpenbart urimelig 3. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold 4. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til dem opplysningene angår

Retten til informasjon om faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som virksomheten er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i annet ledd.

Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet etter åndsverkloven.

Henvendelser til Gyro om informasjon etter åpenhetsloven kan sendes til mailadresse innsyn@gyro.no

Gyro vil svare på henvendelser innen 3 uker. I særlige tilfeller er svarfristen 2 måneder.

Her er selskapets redegjørelse/aktsomhetsvurdering av arbeidet med åpenhetsloven i Gyro AS:

undefined
undefined

GYRO AS // NORWAY // WE TURN MOMENTS INTO MOMENTUM

Contacts